• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom"
    KRS 0000336186

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego polegająca na:
- wspieraniu działań opiekuńczo-rehabilitacyjnych,wychowawczych,edukacyjnych oraz pro-zdrowotnych u osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle somatycznie chorych, przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie,
- a także wspieraniu osób niepełnosprawnych spoza wymienionego Domu, jeśli środki finansowe Fundacji na to pozwolą.

Działalność Fundacji skierowana jest do osób niepełnosprawnych. Cele swoje Fundacja realizuje poprzez:
- tworzenie warunków do integracji społecznej (m.in. poprzez organizowanie lub ułatwianie osobom niepełnosprawnym udziału w imprezach pro-zdrowotnych, spartakiadach, turniejach, występach śpiewaczych i recytatorskich, wystawach prac plastycznych ) itp.
- organizowanie imprez okolicznościowych,
- organizowanie przewozów osób niepełnosprawnych- nie będących mieszkańcami DPS,
- propagowanie rozwoju edukacji (zakup podręczników, art. szkolnych, pomocy edukacyjnych),
- wypożyczanie drobnego sprzętu rehabilitacyjnego dla osób nie będących mieszkańcami DPS,
- fundowanie lub częściowe dofinansowanie sprzętu ortopedycznego lub rehabilitacyjnego,
- fundowanie turnusów rehabilitacyjnych i wycieczek krajoznawczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.