• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    PSOJ "Nasze Jeże"
    KRS 0000336271

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Wspomaganie finansowe, organizacyjne i administracyjne Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt a szczególnie Ośrodków Rehabilitacji Jeży, w których odbywa się leczenie, opieka weterynaryjna i rehabilitacyjna jeży wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego - jeżeli ośrodki te prowadzą ewidencję przyjmowanych jeży, ich przemieszczania do środowiska przyrodniczego oraz dokumentację dotyczącą leczenia i rehabilitacji.

2. Przenoszenie zagrożonych jeży na nowe sta­nowiska bytowania w środowisku naturalnym.

3. Zabezpieczanie ostoi i siedlisk jeży przed zagrożeniami zewnętrznymi.

4. Renaturyzację i odtwarzanie uszkodzonych siedlisk jeży.

5. Budowę sztucznych miejsc lęgowych jeży.

6. Inicjowanie, organizowanie i wspomaganie finansowe odpowiednich badań naukowych w zakresie leczenia i rehabilitacji jeży.

7. Współpraca i monitowanie do organów budowlanych i rolniczych o dostosowanie terminów i sposobów wykona­nia prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgu, rozrodu i hibernacji jeży.

8. Współpraca i monitowanie do organów władzy centralnej i terenowej o wprowadzenie przepisów nakazujących instalowanie przejść dla jeży pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi i ich infrastrukturą, a także o instalowanie stosownych znaków drogowych wskazujących strefy bytowania jeży i nakazujących ostrożną i zwolnioną w nich jazdę.

9. Edukację społeczeństwa oraz właściwych służb państwowych w zakresie rozpoznawania, reagowania i sposobów ochrony jeży.

10. Promowanie technologii prac związanych z pro­wadzeniem gospodarki rolnej i leśnej umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk jeży.

11. Organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji krajowych i międzynarodowych dla służb weterynaryjnych w zakresie leczenia i rekonwalescencji jeży.

12. Prowadzenie szkoleń, prelekcji i seminariów dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz informowanie w mediach w zakresie poprawnego zachowania wobec spotykanych na co dzień jeży.

13. Prowadzenie całodobowego pogotowia dla jeży z łączami telefonicznymi i internetowymi - umożliwiającego społeczeństwu zorganizowanie jeżom rannym, potrąconym i innym natychmiastowej pomocy człowieka i ew. pokrycie związanych z tym kosztów pomocy (leczenie, transport itd.).

14. Wydawanie folderów informacyjnych, broszur i magazynów prasowych popularyzujących jeże, ich środowisko i bytowanie z człowiekiem.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.