• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi
    KRS 0000336571

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przemieniać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Stowarzyszenie inicjuje i prowadzi różnorodne formy pomocy rodzicom w szczególności:
- grupy samopomocowe
- grupy wsparcia
- usługi wspomagające rodzinę w spełnieniu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nią, również w sytuacjach kryzysowych
- informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków.

Członkami Stowarzyszenia są rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.