• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
    KRS 0000339423

Misja:
Przywrócenie bezdomnym godności oraz pomoc w ich powrocie do społeczeństwa.
Osobom, które nie mają dokąd wrócić zapewnienie godziwych warunków spędzenia ostatnich lat życia.
Młodzieży trafiającej do nas staramy się w pierwszej kolejności pomóc w powrocie do rodziny.
Pozostającym w Schronisku przydzielamy w miarę posiadanych możliwości jakąś pracę, którą traktujemy jako terapię. Mieszkańcy sami sprzątają, gotują, piorą, biorą udział w produkcji kopert, pracują w lesie przez co mamy trochę opału, uprawiają pole, pracują na rzecz środowiska lokalnego.
Schronisko w Bielicach od 2010roku przypomina raczej Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny ponieważ większość osób to osoby niepełnosprawne, chore poważnie i wiekowe.

Prowadzone działania:
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Bielicach.
Działalność Domu dla osób starszych w Ścinawie Małej została tymczasowo zawieszona ze względu na brak środków pieniężnych na działalność w drugim obiekcie usytuowanym na wsi.
Schronisko w Bielicach udziela schronienia i pomocy alkoholikom, osobom po opuszczeniu szpitali, zakładów karnych, ośrodków penitencjarnych i resocjalizacyjnych, jak również osobom posiadającym status uchodźcy.
Udziela pomocy prawnej w uzyskaniu przez bezdomnych dowodu osobistego, renty, emerytury, zasiłków pieniężnych, odzieży, zatrudnienia, miejsca w szpitalu lub innym ośrodku pomocy społecznej (np. Ośrodek Leczenia Odwykowego).
Uruchomiono dwa punkty wydawania żywności oraz innych form pomocy osobom pozbawionym środków do życia na terenie dwóch Gmin. Korzystwa z pomocy około 3500 osób.
Współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi.
Od 2005 roku Koło uczestniczy w realizacji unijnych projektów mających za zadanie aktywizowanie naszych bezrobotnych a zdolnych do pracy podopiecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.