• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Młodzieży
    KRS 0000339553

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Prowadzone działania:
1. Zasadniczym celem Fundacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan poprzez szerzenie i upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego,
2. angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, kształtowanie wrażliwości na problemy i zagrożenia społeczne (w szczególności alkoholizm, nikotynizm, narkomanię), uwrażliwienie na potrzeby bliźnich,
3. wprowadzanie w życie gospodarcze, kształtowanie przedsiębiorczości, wychowanie do uczciwej pracy i kształtowanie odpowiedzialności za jej sumienne wykonywanie,
4. wychowanie w miłości do Ojczyzny, troski o Naród i Państwo, kształtowanie postaw patriotycznych,
5. otwieranie na kontakty ze światem,
6. praca na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz z rodzin patologicznych,
7. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
8. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
9. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.