• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie
    KRS 0000340480

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
Zadania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym obejmują w szczególności:
-Rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,
-Inicjowanie rozwiązań prawnych,
-Organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece, itp.),
-Współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej,
-Szkolenia rodziców i profesjonalistów.

Prowadzone działania
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Iławie zajmuje się rehabilitacja społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych od 3 roku życia do ok. 65 roku życia.

Najmłodsze osoby skupione są wokół Zespołu Rehabilitacyjno - Terapeutycznego, który przeznaczony jest dla osób od 3 do 18 roku życia, w Warsztacie przebywają osoby od 18 do 55 roku życia, natomiast w ramach Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych mogą korzystać osoby od 18 do 65 roku życia.

Wszystkie formy wsparcia oferowane przez nasze Stowarzyszenie są bezpłatne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.