• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Tęczowe Dzieciństwo" im. Janusza Korczaka
    KRS 0000341280

Celami Fundacji są:
1. promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życiorysu Janusza Korczaka;
2. inspirowanie, wspieranie i promocja inicjatyw kulturalnych, sportowych i artystycznych dzieci i młodzieży;
3. stymulacja prawidłowego rozwoju psychofizycznego i intelektualnego dzieci i młodzieży (publikacja książek, czasopism, albumów, płyt, kaset oraz wydawnictw na nośnikach elektronicznych tworzonych przez dzieci i młodzież);
4. wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom;
5. zapobieganie poprzez kulturę fizyczną i wydarzenia kulturalne szerzeniu się przemocy, narkomanii i innych patologii w środowisku młodzieżowym;
6. ustanowienie klubu żeglarskiego, narciarskiego i innych w miarę potrzeb i zainteresowań oraz uczestnictwo w odpowiednich imprezach organizowanych na terenie działania samorządów terytorialnych i poza nimi;
7. upowszechnianie zasad bezpieczeństwa na drodze, nad wodą i w górach;
8. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Fundacji;
9. opieka nad dziećmi osieroconymi;
10. propagowanie życia rodzinnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.