• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia i Rozwoju Progres
    KRS 0000341963

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rehabilitacja socjopsychiatryczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych z problemami zdrowia psychicznego.
2. Wspieranie młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej (MORS) - HOSTEL, działającego przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
3. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności młodzieży i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy jakości życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, szkolnym, zawodowym i ekonomicznym.
4. Wspierania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób, które znalazły się na marginesie zatrudnienia z powodu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji społecznej i życiowej, a także rodzin tych osób.
5. Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6. Wspieranie rodzin osób z problemami psychicznego poprzez udzielanie pomocy zdrowotnej, psychologicznej, finansowej, socjalnej, prawnej, opiekuńczej i edukacyjnej.
7. Ułatwienie powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osobom po kryzysie psychicznym.
8. Niesienie pomocy finansowej, sprzętowej, psychologicznej, prawnej, opiekuńczej, edukacyjnej i zawodowej osobom niepełnosprawnym, chorym, samotnym, osobom w podeszłym wieku, a także współpraca z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się ochroną ich interesów.
9. Profilaktyka uzależnień, HIV/AIDS, zdrowia psychicznego oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
10. Szkolenia z zakresu psychedukacji, psychoprofilatyki, psychiatrii dla różnych grup zawodowych.
11. Współpraca z innymi organizacjami, fundacjami, towarzystwami naukowymi, ośrodkami leczenia, szkołami i placówkami naukowymi oraz mediami.
12. Wspieranie wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.