• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Adventist Development And Relief Agency Polska
    KRS 0000342704

Misja
Jako swój cel postawiła sobie prowadzenie działalności dobroczynnej w Polsce jak również za granicami kraju.

Prowadzone działania
Fundacja zamierza realizować swoje cele poprzez:
1. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Działalność charytatywną;
3. Rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
5. Ochronę i promocję zdrowia;
6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
13. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
14. Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
15. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
16. Działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
17. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
18. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
19. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
20. Promocję i organizację wolontariatu;
21. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.