• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Lubelska Straż Ochrony Zwierząt
    KRS 0000343426

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody i środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt, prowadzi oraz wspiera działania na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych, obyczajowych, kulturowych i legislacyjnych dążących w kierunku poszanowania praw zwierząt oraz tworzenia zwierzętom godnych warunków życia.

Celami Fundacji są:
1. Działanie na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
2. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania i przestrzegania ich praw.
3. Zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami.
4. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.
5. Udzielanie pomocy zwierzętom skrzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.
6. Objęcie ochroną i otoczenie opieką wszystkich zwierząt wymagających stale lub przejściowo opieki i ochrony.
7. Współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt
8. Upowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt.
9. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji oraz właściwymi instytucjami.
10. Propagowanie edukacji ekologicznej, w szczególności pro zwierzęcej.
11. Kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt oraz właściwych postaw związanych z ochroną przyrody i środowiska.
12. Działanie na rzecz bezpieczeństwa ludności zagrożonej atakiem dzikich i niebezpiecznych zwierząt.
13. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt.
14. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt, ogrodów botanicznych i ogrodów zoologicznych, schronisk dla zwierząt oraz pomoc w ich organizowaniu, zakładaniu i prowadzeniu przez inne podmioty.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.