• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział "Beskid" w Nowym Sączu
    KRS 0000343564

Misja
- Wychowanie społeczeństwa dla idei poznania, umiłowania i ochrony gór;
- Popularyzowanie walorów przyrodniczych i kulturowych gór;
- Ochrona środowiska naturalnego ziem górskich;
- Upowszechnianie wiedzy o górach i historii ziem górskich;
- Rozwijanie modelu górskiej turystyki aktywnej jako formy czynnego wypoczynku.

Prowadzone działania
- Organizowanie regularnych imprez górskiej turystyki aktywnej,
- Prowadzenie Koła Przewodników,
- Utrzymanie i propagowanie nowosądeckich szlaków spacerowych,
- Prowadzenie młodzieżowego klubu turystyki górskiej,
- Wydawanie pisma "Beskid",
- Prowadzenie biblioteki górskiej,
Prowadzenie sekcji narciarskiej propagującej narciarskie wędrówki.
Odbiorcami jest środowisko lokalne, przede wszystkim mieszkańcy Nowego Sącza i powiatu ziemskiego.
Kładziemy nacisk na młodzież.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.