• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Centrum Psychologiczno-Pastoralne "Metanoia"
    KRS 0000343876

Celem działalności Centrum Psychologiczno-Pastoralnego "Metanoia" w Płocku jest pomoc ludziom przeżywającym trudności psychiczne i duchowe.

W skład Centrum wchodzą: Poradnia małżeńsko-rodzinna, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek tworzenia i koordynacji grup wsparcia, Ośrodek poradnictwa i terapii psychologicznej, Zespół szkoleń i warsztatów, Punkt informacji i formacji Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Opieką objęci są zarówno rodzice, jak i dzieci, dotknięte przemocą, uzależnieniami czy izolacją społeczną. Ośrodek prowadzi treningi komunikacji interpersonalnej, asertywności i terapię zranień. Szczególna uwaga skierowana jest na terapię młodych ludzi. Pomoc świadczona jest osobom przeżywającym kryzysy egzystencjalne i psychiczne wynikłe np.: ze straty osób bliskich, zaburzenia kontaktów z bliskimi, z przemocy, utraty sensu życia, czy bezrobocia. Oferowana jest terapia indywidualna i grupowa. W Centrum znajdują pomoc osoby przeżywające trudności religijne i światopoglądowe. Prowadzona jest działalność informacyjna i formacyjna dotycząca nauki Kościoła oraz warsztaty pogłębiania tożsamości religijnej. Odbywają się również spotkania modlitewne i dni skupienia dla pracowników Centrum. Powoływane są grupy wsparcia dla osób przeżywających określone typy trudności.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.