• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Żeglarskie "Wojtuś" w Nowym Dworze Gdańskim
    KRS 0000345756

Celem ogólnym Stowarzyszenia jest upowszechnianie żeglarstwa i innych sportów wodnych, a także popularyzacja turystyki, rekreacji i bezpieczeństwa na wodzie.
Celem Stowarzyszenia jest także prowadzenie działalności pożytku publicznego. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako nieodpłatna lub odpłatna działalność pożytku publicznego.

Działalność Stowarzyszenia przejawia się poprzez:
a) wszechstronne działanie na rzecz rewitalizacji akwenów żuławskich,
b) organizowanie, rozwijanie i popularyzację turystyki motorowodnej, sportów motorowodnych i żeglarstwa,
c) utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa,
d) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) poszukiwanie środków finansowych na wyznaczone cele, pisanie programów,
f) reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych,
g) prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych,
h) niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej osobom niepełnosprawnym
i) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy,
j) prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzenie zainteresowań problemami gospodarki wodnej,
k) propagowanie i kształtowanie w społeczeństwie potrzeby i umiejętności racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu na wodzie,
l) upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego oraz czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne,
m) propagowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
n) kształtowanie wśród osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu patriotyzmu, walorów moralnych, zrozumienia zasad dyscypliny oraz wzajemnego spełniania obowiązków społecznych,
o) przeciwdziałanie patologiom,
p) prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu wychowania wodnego, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji oraz bezpieczeństwa na wodzie, w tym dla osób niepełnosprawnych,
q) udział członków Stowarzyszenia w spotkaniach, zlotach, konferencjach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, zgodnym z celami Stowarzyszenia,
r) współpracę z pokrewnymi organizacjami i instytucjami działającymi w kraju i zagranicą,
s) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie szkolenia instruktorów żeglarskich, nauki żeglowania i pływania, szkolenia motorowodnego, ratownictwa wodnego, turystyki i rekreacji, w tym dla osób niepełnosprawnych,
t) organizację integracyjnych imprez rekreacyjnych dla sympatyków i członków Stowarzyszenia, w tym ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,
u) prowadzenie działalności międzynarodowej, w tym na rzecz integracji Unii Europejskiej,
v) korzystanie z wszelkich form wsparcia finansowego Unii Europejskiej.
w) redagowanie artykułów (reportaży) prasowych,
x) okresowe i sezonowe wydawnictwa,
y) prowadzenie badań i analiz dla potrzeb prowadzonej działalności statutowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.