• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie
    KRS 0000347182

Misja:
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:
Działanie zmierzające do wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w szczególności poprawy sprawności psychofizycznej, zaradności życiowej, rehabilitacji społecznej poprzez prowadzenie placówek:
- Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny - terapia zajęciowa, poradnictwo logopedyczne, psychologiczne i prawne oraz rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych intelektualnie.
- Warsztat Terapii Zajęciowej - przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych całkowicie niezdolnych do pracy zarobkowej, dla których terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji społecznej. Nad całością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników: terapeuci, psycholog, rehabilitant, muzykoterapeuta, instruktorzy zawodu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.