• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Życie i Pasja
    KRS 0000353503

Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, w szczególności z regionów zagrożonych bezrobociem, alkoholizmem i patologią społeczną. Nasze cele realizujemy poprzez pomoc materialną, organizację i wspieranie różnych form aktywności, w celu przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wyobcowania społecznego. Propagujemy postawy zgodne z biblijnymi wartościami w zakresie etyki i moralności. Prowadzimy świetlicę środowiskową pod nazwą "Klub Biskupia 6", organizujemy piątkowe spotkania dla kobiet o zróżnicowanej tematyce (aktywizacja, rozwój osobisty, przeciwdziałanie uzależnieniom, odpowiedzialni rodzice itp).
Zajmujemy się działalnością charytatywną poprzez dystrybucję odzieży charytatywnej oraz współpracę z Bankiem Żywności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.