• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bank Żywności w Ciechanowie
    KRS 0000354971

Misja:
Fundacja Bank żywości w Ciechanowie dąży do zaspokojenia potrzeb żywnościowych najuboższych grup społecznych północnej części województwa mazowieckiego oraz podejmuje działania zapobiegające marnotrawieniu żywności.

Cele:
Celami Fundacji jest prowadzenie działań zapobiegających marnowaniu żywności, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych,oraz tworzenie aktywnego i otwartego społeczeństwa opartego na wiedzy i pracy poprzez zapewnienie warunków dla wszechstronnego rozwoju osobowego każdego człowieka.

Swoje cele fundacja osiąga poprzez:
a) organizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej żywności;
b) pomoc żywnościową dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w rejonach zagrożonych bezrobociem, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz patologią;;
c) wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się w szczególności opieka nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz patologią;
d) promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności;
e) wypracowanie reguł współpracy z administracją rządową, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi w zakresie zapobiegania marnotrawstwu żywności;
f) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym m.in. grup społecznych zagrożonych marginalizacją lub wymagających szczególnego wsparcia;
g) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego;
h) wspomaganie rodzin w realizacji stojących przed nimi zadań rodzicielskich; podejmowanie działań ukierunkowane na wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych;
i) współudział w kształtowaniu warunków zdrowego stylu życia; w szczególności ochrona dzieci i młodzieży przed zaniedbaniem, przemocą, uzależnieniem i przestępczością;
j) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;
k) promocję ochrony środowiska naturalnego;
l) zapobieganie patologiom poprzez edukację osób i rodzin wykluczonych społecznie z powodu alkoholizmu, narkomanii, bezradności, bezrobocia, przemocy;
p) promocję i wspieranie rozwoju szeroko pojętej kultury, podtrzymywanie i ochrona tradycji narodowej i regionalnej, dóbr kultury, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
r) pomoc osobom niepełnosprawnym, integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
s) promocję i rozwój wolontariatu.

Codzienna praca Banku Żywności polega na:
- realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD,
- pozyskiwaniu od producentów, dystrybutorów, rolników, hurtowników żywności niehandlowej, mogącej ulec zmarnowaniu, z krótkim terminem przydatności do spożycia
- organizowaniu zbiórek żywności
- przekazywanie pozyskanej żywności ludziom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.