• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Dla Nas Szansa"
    KRS 0000355955

Celem Stowarzyszenia jest:
a) działanie na rzecz rozwoju lokalnego,
b) aktywizowanie społeczności lokalnej, a także chorych i niepełnosprawnych,
c) realizacja lokalnej strategii rozwoju,
d) promocja gminy
e) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
f) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją społeczności lokalnej,
g) otoczenie efektywną pomocą osób chorych i niepełnosprawnych oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem,
h) zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy, organizowanie koncertów, przedstawień, wernisaży, wystaw, pokazów, akcji, prelekcji, wykładów, sympozjów, konferencji, seminariów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, spotkań, zjazdów, warsztatów, szkoleń, kursów i innych form współpracy realizujących cele Stowarzyszenia,
i) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób chorych i niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi,
j) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, ponadlokalnym oraz międzynarodowym w obszarze wsparcia osób chorych i niepełnosprawnych,
k) kształtowanie różnorodnych form współpracy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
l) prowadzenie działalności na rzecz leczenia i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych,
m) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób chorych i niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie,
n) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
o) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom chorym i niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
p) działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób chorych i niepełnosprawnych, zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
q) działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,
r) działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób chorych i niepełnosprawnych oraz prowadzenia placówek oświatowych dla osób chorych i niepełnosprawnych,
s) działalność na rzecz wypoczynku, kultury fizycznej i sportu osób chorych i niepełnosprawnych,
t) dbanie o ekologię i ochronę przyrody,
u) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie,
w) działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.