• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Czas na pomoc"
    KRS 0000357556

Stowarzyszenie jest społecznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym głównie do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem i wyrównywaniem szans zdolnej młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałej na terenie miasta i gminy Oleszyce oraz integracja społeczności lokalnej.

Cele statutowe realizujemy poprzez:
- wypłatę stypendiów naukowych dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej,
- organizację konkursów wśród młodzieży,
- promowanie filantropii,
- integrowanie społeczności lokalnej,
- rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz pielęgnowanie polskości,
- organizację imprez sportowych i kulturalnych,
- propagowanie zdrowego stylu życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.