• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Osób Potrzebujących "Zapałka"
    KRS 0000358679

Głównym celem Fundacji jest pomoc społeczna i rozwój gospodarczy, w szczególności:
1. ochrona i promocja zdrowia,
2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
3. organizowanie zajęć rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i osób dorosłych,
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
6. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
7. propagowanie i wspieranie działań mających na celu dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
8. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
10. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
11. promocja i organizacja wolontariatu,
12. działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
13. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
14. działania polegające na promowaniu ekologii oraz odnawialnych źródeł energii,
15. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
16. działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,
17. działalność charytatywna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.