• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia "Z Potrzeby Serca"
    KRS 0000360410

Stowarzyszenie „Z potrzeby serca” powstało z inicjatywy pedagogów pracujących w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy- szczerze zaangażowanych we wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych i ich środowiska.

Stowarzyszenie chroni życie, zdrowie i godność osób niepełnosprawnych poprzez swoją działalność tj. troska o stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju i aktywnego spędzania wolnego czasu, towarzyszenie osobom niepełnosprawnym w odkrywaniu swojego człowieczeństwa i pomoc w odnalezieniu własnego miejsca w życiu.

Aktywnie współpracuje z rodzicami oraz najbliższym środowiskiem osób niepełnosprawnych, wspiera ich w radzeniu sobie z niepełnosprawnością dziecka.

Podejmuje, wspiera i promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, integracyjnym, rekreacyjnym, wypoczynkowym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym itp. mające na celu szeroko rozumiane wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

Jest organizacją otwartą na współpracę z osobami, pragnącymi włączyć się w realizację statutowych celów Stowarzyszenia, wydatnie przyczyniając się do wspierania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w każdym wieku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.