• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Koliber
    KRS 0000361513

Rozwiń skrzydła!
To hasło przewodnie, które przyświeca naszym działaniom i dobrze odzwierciedla cele, jakie stoją przed Fundacją Koliber. Najważniejsze z nich to:

- wspieranie rozwoju osobistego i edukacji Polaków,
- aktywizacja społeczna, zawodowa i integracja osób zagrożonych wykluczeniem,
- organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej,
- wyrównywanie szans osób i grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób niepełnosprawnych.

Cele te staramy się realizować przez prowadzenie autorskich projektów oraz włączając się w działania innych podmiotów czy instytucji. Dla osiągania celów społecznie użytecznych wchodzimy w partnerstwa z innymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami sektora prywatnego i publicznego.

Naszą działalność wspierają finansowo firmy prywatne, zaś swoją pracą i wiedzą – grono kompetentnych i zaangażowanych wolontariuszy.

Celem dla Fundacji Koliber na najbliższe lata jest, poprzez prowadzenie działań zgodnych z jej misją, stworzyć markę rozpoznawalną przez jej profesjonalizm, zaangażowanie w życie społeczności lokalnej i ciekawe inicjatywy własne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.