• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Sukurs"
    KRS 0000363677

1. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji przez specjalistów dla członków rodzin w sprawach związanych z uzależnieniami, współuzależnieniami, przemocą oraz problemami wychowawczymi, w ramach bezpośrednich kontaktów indywidualnych, przez telefon zaufania oraz w ramach zajęć grupowych.
2. Tworzenie i prowadzenie placówek służących pomocą osobom uzależnionym, współuzależnionym, doświadczających przemocy w rodzinie i stosującym przemoc w rodzinie.
3. Tworzenie i prowadzenie placówek służących resocjalizacji i readaptacji osób uzależnionych, ofiar i sprawców przemocy.
4. Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie świetlic oraz klubów dla dzieci i młodzieży.
5. Tworzenie i realizacja programów adresowanych dla rodziców mających trudności wychowawcze.
6. Organizowanie wszechstronnych zajęć pozaszkolnych dla dzieci młodzieży (w tym także sportowych).
7. Udzielanie różnych form pomocy osobom, które przeszły proces leczenia i resocjalizacji, jeśli wymaga tego sytuacja życiowa.
8. Przyjmowanie rodzin w poczet członków.
9. Informowanie administracji publicznej o skutkach używania i nadużywania substancji psychoaktywnych przez dorosłych, młodzież i dzieci.
10. Współpraca z administracją publiczną, stowarzyszeniami i organizacjami w ramach realizacji celów statutowych.
11. Uświadamianie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu i środowiska opiniotwórcze o szkodliwości uzależnienia od substancji psychoaktywnych i innych uzależnień oraz stosowania przemocy w rodzinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.