• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny
    KRS 0000365118

Nasze główne zadania:
- wydawanie rocznika "Almanach Muszyny", założonego w roku 1991;
- upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i współczesnym obliczu Ziemi Muszyńskiej, Sądecczyzny oraz Karpat, wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, zabytków kultury materialnej, sztuki ludowej oraz przyrody;
- inspirowanie i prowadzenie badań nad historią Ziemi Muszyńskiej, realizowanie i wspieranie działalności oświatowej i wydawniczej służącej popularyzacji Ziemi Muszyńskiej, nawiązywanie kontaktów z osobami z różnych regionów Polski, zainteresowanych Ziemią Muszyńską;
- współpraca z osobami oraz organizacjami pozarządowymi z innych krajów zainteresowanych problematyką podejmowaną przez Stowarzyszenie, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przygranicznej ze Słowacją, a także innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej;
- opiniowanie na życzenie władz samorządowych oraz innych instytucji planów rozwoju regionalnego i lokalnego, podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi oferty turystycznej;
- promocja Ziemi Muszyńskiej za pośrednictwem nowoczesnych technologii;
- gromadzenie środków na fundusze stypendialne i udzielanie stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.