• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ludowy Klub Sportowy "Drzewiarz" Jasienica
    KRS 0000367322

Celem działania Klubu jest szkolenie sportowe dzieci młodzieży i dorosłych, rozwój fizyczny poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także rekreacji ruchowej oraz ochrony i promocji zdrowia, mobilizowanie grup społecznych do utrzymywania i podnoszenia sprawności fizycznej oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez :
a) Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu.
b) Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
c) Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
d) Prowadzenie działalności szkoleniowej, a w szczególności otaczanie opieką zawodników i stwarzanie im dogodnych warunków do poprawy umiejętności sportowych.
e) Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu.
f) Organizowanie obozów i zgrupowań szkoleniowych dla zawodników.
g) Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi dbając o ich modernizację, rozbudowę i konserwację

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.