• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "By Dalej Iść"
    KRS 0000367585

Swoje cele fundacja realizuje w szczególności poprzez następujące działania:
1. ochrona i promocja zdrowia.
2. tworzenie grup wsparcia dla rodzin i osób najbliższych, które doświadczyły okaleczenia i śmierci bliskich.
3. działania na rzecz osób pokrzywdzonych w wyniku zdarzeń losowych, działań własnych lub osób trzecich, w tym w szczególności:
3.1 udzielanie wsparcia moralnego, prawnego i materialnego ofiarom i rodzinom ofiar wypadków drogowych.
3.2 udzielanie wsparcia moralnego, prawnego i materialnego rodzinom, które utraciły członków w wyniku samobójstwa, chorób, aktów przemocy, zdarzeń losowych, nieszczęśliwych wypadków
3.3 prowadzenie działalności edukacyjnej w kierunku uwrażliwiania społeczeństwa na problematykę osierocenia, niepełnosprawności;
4. polepszanie warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych i poza nimi.
5. prowadzenie działalności profilaktycznej w kierunku zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa, ochrony i poprawy zdrowia.
6. działalność wspomagająca leczenie i rehabilitację w szczególności po wypadkach drogowych.
7. promocja i organizacja wolontariatu, praktyk oraz staży studenckich.
8. prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie psychologii i promocji zdrowia.
9. organizowanie i współorganizowanie programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych.
10. organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenia wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, kongresów, konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń z zakresu psychologii, pedagogiki , pracy socjalnej i pokrewnych.
11. inicjowanie i organizowanie, bądź współorganizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz działalności Fundacji, przed wszystkim takich jak zbiórki publiczne, wystawy, pokazy, odczyty i aukcje.
12. wsparcie finansowe, organizacyjne i rzeczowe przedsięwzięć podejmowanych przez inne podmioty, których zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie celów Fundacji.
13. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w poradnictwie z zakresu promocji zdrowia i psychologii.
14. pomoc społeczna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.