• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dobra
    KRS 0000379963

Struktura organizacyjna Fundacji obejmuje trzy departamenty, w ramach których Fundacja realizuje swoje cele:
a/ Departament Edukacji
b/ Departament Mediacji
c/ Sąd Arbitrażowy (Polubowny).

Fundacja realizuje swoje cele w ramach:

1. Departamentu Edukacji, poprzez:
a/ organizację szkoleń, kursów, warsztatów edukacyjnych, konferencji, forum, debat, edukacyjnych imprez integracyjnych,
b/ opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych, tworzonych samodzielnie oraz podejmowanych w partnerstwie,
c/ wydawanie czasopism oraz publikacji, również w wersji audio oraz w formie elektronicznej,
d/ organizowanie form współzawodnictwa w pogłębianiu wiedzy niezbędnej do satysfakcjonującego prowadzenia działalności gospodarczej oraz kształceniu umiejętności jej stosowania,
e/ świadczenie usług na rzecz podmiotów wspieranych przez Fundację, w szczególności w zakresie doradztwa ekonomicznego, obsługi prawnej, obsługi księgowej, usług marketingowych i reklamowych,
f/ organizowanie oraz udział w finansowaniu akcji mających promować świadomość prawną obywateli, w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji,
g/ upowszechnianie w internecie oraz innych środkach masowego przekazu, w tym: w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
h/ tworzenie platformy służącej wymianie informacji pomiędzy przedsiębiorcami i osobami fizycznymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.
i/ współpracę z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, ale posiadającymi podmiotowość prawną, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi, celem upowszechniania i efektywnego wdrażania modeli działań prawnych, objętych celami statutowymi Fundacji.

2. Departamentu Mediacji, poprzez:
a/ prowadzenie mediacji gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych, sąsiedzkich, karnych, w sprawach nieletnich, gdzie jest dopuszczalne zawarcie ugody na podstawie zawartych w tym celu przez strony umów o mediację, a także skierowanych do mediacji na podstawie postanowienia sądu i inne uprawnione organy,
b/ opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych, tworzonych samodzielnie oraz podejmowanych w partnerstwie dla różnych grup społecznych, organizacji, instytucji, firm zainteresowanych mediacjami,
c/ organizację szkoleń, kursów, warsztatów edukacyjnych, konferencji, forum, debat, edukacyjnych imprez integracyjnych, celem podnoszenia kwalifikacji mediatorów i świadomości osób pozostających w sporze,
d/ tworzenie platformy służącej wymianie informacji dotyczących polubownych metod rozwiązywania sporów,
e/ współpraca z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, ale posiadającymi podmiotowość prawną,
przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi, celem upowszechniania i efektywnego wdrażania modelu działań prawnych, objętych zadaniami departamentu,
f/ umożliwienie przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie,
g/ doradztwo prawne, rodzinne, psychologiczne,
h/ poszukiwanie wszelkich możliwych, najkorzystniejszych rozwiązań dla istniejących problemów,
i/ zdobywanie koniecznych wpisów oraz dokumentów, celem prowadzenia działań objętych zakresem departamentu, dla rzetelnego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowań mediacyjnych.

3. Sądu Arbitrażowego, poprzez:
a/ prowadzenie postępowań polubownych w sporach o prawa majątkowe lub niemajątkowe, mogące stanowić przedmiot ugody sądowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.