• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Sztuki
    KRS 0000381767

Celem Stowarzyszenia jest twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach sztuki, popularyzacja najbardziej wartościowych i nie tylko przejawów twórczości artystycznej, roztaczanie opieki nad twórcami, ich reprezentacja oraz zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych stowarzyszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych i wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim. Przez realizację powyższego celu Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w budowie i umacnianiu kultury narodowej.
Stowarzyszenie działa również na rzecz rozbudzania i popierania inicjatyw sprzyjających rozwojowi kultury, promocji i działania na rzecz pełnej integracji z kulturą Unii Europejskiej (UE).

Celem Stowarzyszenia jest również:
1) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i państwami,
2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
5) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
7) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
8) działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.