• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi "Sanitas"
    KRS 0000382742

Nasze cele:
1. Wsparcie osób będących w trakcie lub po chorobie nowotworowej,
2. Wsparcie rodzin osób, które przebyły chorobę nowotworową lub zmagają się z nią obecnie,
3. Profilaktyka przeciwnowotworowa,
4. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie chorób nowotworowych,
5. Wsparcie finansowe osób w trakcie i po chorobie nowotworowej a także osób niepełnosprawnych,
6. Zintegrowanie środowisk osób zmagających się z nowotworami, oraz niepełnosprawnych,
7. Edukacja zdrowotna i psychoedukacja rodzinna
8. Upowszechnienie i promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, zdrowego trybu życia,
9. Wsparcie przyszłych rodzin adopcyjnych i zastępczych
10. Promocja i organizacja wolontariatu, oraz współpraca z wolontariuszami
11. Działalność charytatywna.

Realizujemy je poprzez:
1. Pomoc społeczną dla osób w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej chorobą nowotworową
oraz ich rodzin, a także niepełnosprawnych,
2. Prowadzenie doradztwa i poradnictwa,
3. Nawiązywanie współpracy i współdziałanie z organami administracji publicznej oraz szpitalami, ośrodkami, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, ośrodkami opiekuńczo-adopcyjnymi i innymi podmiotami,
4. Działalność w zakresie rehabilitacji psychofizycznej chorych i ich bliskich, oraz niepełnosprawnych,
5. Działalność w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej oraz integracji osób, instytucji i środowisk,
6. Promocja i edukacja zdrowotną,
7. Zajęcia psychoedukacyjne w tym wykłady, wydawnictwa młodzieżowe,
8. Otaczanie opieką chorych w szpitalach oraz domach,
9. Organizowanie programów naukowych i badawczych,
10. Tworzenie i realizacja udziału projektów, przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych
stowarzyszenia,
11. Organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych, a także szkoleń, konkursów, konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów, spotkań, warsztatów, sportowych oraz charytatywnych, akcji medialnych i informacyjnych,
12. Organizowanie pomocy psychologicznej oraz działań profilaktycznych,
13. Prowadzenie działalności informacyjnej, akcji i kampanii społecznych i profilaktycznych;
14. Działalność wydawnicza,
15. Organizowanie punktów informacyjnych, konsultacyjnych w oddziałach szpitalnych i przychodniach,
16. Pomoc w wypełnianiu dokumentów związanych z procedurą adopcyjną, udzielanie informacji z tym związanych, a także kontakt i współpraca z ośrodkami opiekuńczo-adopcyjnymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.