• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni"
    KRS 0000387798

Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni" to organizacja pozarządowa, której działania związane są z wprowadzaniem pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach, sąsiedztwie, swojej okolicy. Fundamentem aktywności Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a co się z tym wiąże wspieranie lokalnych liderów, dzieci i młodzieży oraz ich bliskich. Organizacji zależy na budowaniu świadomego społeczeństwa, które jest gotowe, by odpowiedzialnie podejmować aktywności społeczne i inicjować jak najwięcej działań pro obywatelskich.

Fundacja działa w obszarach: animacji społecznej, socjoterapii, streetworkingu, poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego oraz oferuje alternatywne zajęcia (warsztaty taneczne, wakacyjne) szkolenia, wolontariat oraz organizację społeczności lokalnej.

Odbiorców działań organizacja wzmacnia w odkrywaniu swoich potencjałów, wyposaża w wiedzę, umiejętności pozwalające łatwiej odnaleźć się na w życiu osobistym i zawodowym. W mieście Gdynia „Kreatywni” prowadzą dwie świetlice socjoterapeutyczne w dzielnicy Gdynia Oksywie i Dąbrowa oraz Centrum Aktywnego Mieszkańca w Chyloni, w którym działania Klub Osiedlowy Apteka i Klub Młodzieżowy „Kreatywni”.

Celami Fundacji są:
1. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej.
2. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia.
3. Promowanie twórczego rozwoju osobowościowego.
4. Wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, a także osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie.
5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
6. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka.
7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i negatywnym zjawiskom społecznym.
8. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami społecznymi, jednostkami służby zdrowia, podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie działań pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin oraz społeczności lokalnych.
9. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równego statusu praw kobiet i mężczyzn.
10. Działalność na rzecz mniejszości.
11. Działalność charytatywna.
12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie.
13. Promocja i organizacja wolontariatu.
14. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty publiczne.
15. Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
16. Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
17. Promowanie ekologii i ochrony przyrody, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.
18. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę.
19. Pogłębianie i promowanie kultury i nauki.
20. Wspieranie rozwoju kultury i nauki.
21. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
22. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych oraz prospołecznych.
23. Propagowanie modelu dialogu społecznego i rozwoju podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
24. Upowszechnianie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
25. Propagowanie i stwarzanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa.
26. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej.
27. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
28. Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwój edukacji międzykulturowej i integracji społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:
1.1. placówki opiekuńczo wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki i kluby profilaktyki środowiskowej, kluby środowiskowe,
1.2. punkty informacyjne, konsultacyjne, poradnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, ich rodzin i bliskich,
1.3. ośrodki i oddziały pobytu dziennego,
1.4. ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży,
1.5. ośrodki rehabilitacji dla osób dorosłych,
1.6. ośrodki rehabilitacji dla osób z nawrotami,
1.7. ośrodki dla osób z współwystępującymi zaburzeniami,
1.8. telefony zaufania,
1.9. ośrodki, kluby i programy aktywizacji zawodowej i społecznej,
1.10. ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne,
1.11. ośrodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej.
2. Prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich kontaktach z dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku (ang. streetworking), sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji społecznej.
3. Powoływanie i prowadzenie Centrów Kształcenia Ustawicznego.
4. Organizację szkoleń przygotowujących pracowników i wolontariuszy do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie.
5. Wspieranie innych organizacji trzeciego sektora zajmujących się środowiskami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
6. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności publikacyjnej i wydawniczej.
7. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
8. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych i promocji zdrowia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży.
10. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
11. Inicjowanie i prowadzenie badań w obszarze problemów społecznych.
12. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń.
13. Tworzenie Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
14. Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
15. Inicjowanie form samopomocy integrujących środowiska młodzieżowe, rodzinne i szkolne w celu minimalizacji zagrożeń społecznych.
16. Wspieranie lokalnych społeczności w celu samoorganizacji
17. Prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi z kraju i zagranicy.
18. Inicjowanie, organizowanie, realizacja i promowanie projektów artystycznych na rzecz wzmacniania potencjału społecznego, wspieranie działań architektonicznych, gdzie środowisko jest rozumiane, jako przestrzeń dla wzajemnych interakcji.
19. Propagowanie koncepcji samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienia III sektora oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
20. Budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.