• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja H2O
    KRS 0000388128

Celami Fundacji są:
1. Upowszechnianie aktywnego stylu życia
2. Promowanie idei - "Aktywny człowiek - Zdrowy człowiek"
3. Upowszechnianie aktywności fizycznej, sportu, turystyki i edukacji, rekreacji ruchowej
4. Propagowanie aktywnego udziału obywateli w życiu społecznym - rozwijanie aktywnych postaw obywatelskich – rozwój demokracji
5. Promowanie idei wolontariatu
6. Promowanie kajakarstwa jako sportu przyjaznego środowisku naturalnemu
7. Promowanie kajakarstwa jako "Sportu na całe życie"
8. Integrowanie różnych środowisk lokalnych (wspólnot i społeczności) w zakresie aktywności fizycznej
9. Kształtowania zdrowia psychicznego i fizycznego społeczeństwa - przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez upowszechnianie rekreacyjno-sportowych oraz turystycznych form spędzania wolnego czasu
10. Wspieranie działalności oświatowo – wychowawczej oraz prozdrowotnej, wspierającej rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie kultury fizycznej
11. Działalność na rzecz pożytku publicznego obejmującą swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art.4 ustawy: z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Fundacja realizuje cele statutowe przez:
1. Podejmowanie działań związanych z upowszechnianiem aktywności ruchowej
2. Organizacja akcji i imprez wprowadzających w życie hasło "Sport dla wszystkich"
3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
4. Prowadzenie działalności profilaktycznej i korekcyjnej w wadach postawy
5. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i zapobieganiu alkoholizmowi, narkomanii i demoralizacji po przez organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży
6. Prowadzenie działalności wychowawczej, prozdrowotnej, popularyzatorskiej i oświatowej w zakresie kultury fizycznej
7. Podejmowanie działań rozwijających aktywne postawy obywatelskie – rozwój demokracji
8. Prowadzenie działań na rzecz wolontariatu w sportowego
9. Szkolenie i doskonalenie kadr sportowych
10. Organizowanie kursów i szkoleń z zakresu rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem kajakarstwa
11. Organizowanie spotkań, warsztatów, pokazów, seminariów i konferencji dla upowszechniania wiedzy i propagowania wartości rekreacji ruchowej dla kultury fizycznej
12. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji
13. Wspieranie organizacyjne i finansowe działań mających na celu utworzenie i rozwój infrastruktury oraz zarządzanie Młodzieżowym Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Opolu jako bazy rekreacyjno - sportowej dzieci i młodzieży
14. Prace inwestycyjne i remontowe obiektów powiązanych z miejscem Młodzieżowym Centrum Rekreacyjno-Sportowym
15. Rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie i promocję ośrodków rekreacyjno - wypoczynkowych oraz infrastruktury sportowej
16. Organizowanie działań promocyjno-reklamowych związanych promocją miejsc nadających się do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportów wodnych
17. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym prowadzenie sekcji sportowych oraz szkolenie zawodników
18. Zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we współzawodnictwie sportowym
19. Organizowanie i prowadzenie obozów i zgrupowań szkoleniowo - sportowych
20. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym także międzynarodowych
21. Podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych
22. Dystrybucja żywności
23. Przeciwdziałanie bezrobociu wśród ludzi młodych, w tym wsparcie MiŚP.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.