• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Kotikowo"
    KRS 0000391932

Działamy w celu:
1. niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez działalność adopcyjną, tj. zabieranie do domów tymczasowych, leczenie, znajdowanie zwierzętom nowych domów, prowadzenie schroniska,
2. walki z bezdomnością zwierząt, m. in. poprzez sterylizację kotów wolno bytujących,
3. integracji lokalnej społeczności na rzecz systematycznej pomocy kotom wolno bytującym, m.in. poprzez ich dożywianie, leczenie, dozór nad budkami mieszkalnymi, zgłaszanie aktów przemocy i wandalizmu,
4. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzającej do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolno żyjącym, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,
5. zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami,
6. ochrony środowiska naturalnego i ochrony zwierząt,
7. współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, charytatywnymi, policją, strażą miejską oraz osobami fizycznymi przy realizacji tych celów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.