• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Kulturalne "Słoneczny Promyk" Kiszkowo
    KRS 0000392500

Zgodnie z założeniami statutowymi, zadaniem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, głównie w zakresie rehabilitacji, ochrony i promocji zdrowia, organizowaniu i upowszechnianiu działalności sportowej, rekreacyjnej i aktywnych form wypoczynku oraz zwiększeniu aktywności życiowej i fizycznej członków.
Realizacja naszych celów statutowych znalazła odzwierciedlenie we wdrażanych przez Stowarzyszenie w latach 2007-2013 różnorodnych działaniach o charakterze projektowym. Zrealizowaliśmy w tym czasie kilka projektów, a kolejne trwają lub znajdują się w fazie opracowania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.