• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Bractwo Nowego Światła
    KRS 0000392676

Cele Stowarzyszenia obejmują zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
14) wypoczynku dzieci i młodzieży;
15) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
16) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
17) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
18) turystyki i krajoznawstwa;
19) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
25) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
26) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
27) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
28) zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji;
29) krzewienia uczuć patriotycznych wśród młodego pokolenia, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, kształtowanie i poszanowanie osobistej odpowiedzialności obywateli za dziś i jutro Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej;
30) kultywowanie tradycji polskich bractw oraz upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
31) propagowanie stosowania zasad etycznych i honorowych we własnych szeregach i środowisku;
32) programów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, wolontariuszy oraz specjalistów z różnych dziedzin;
33) przeciwdziałanie i zmniejszanie wykluczenia cyfrowego na terenach wiejskich;
34) pomoc migrantom;
35) pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie: rehabilitacji społecznej i fizycznej oraz edukacyjno-terapeutycznej;
36) zapewnienia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w tym m. in. z hipoterapii, dogoterapii, felinoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi;
37) popierania i upowszechniania hipoterapii, dogoterapii, felinoterapii jako metody rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach u dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.