• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Przyjaciele Bartka"
    KRS 0000396942

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie, inicjowanie i organizowanie działań poprzez udzielanie niezbędnej pomocy doradczej, prawnej, edukacyjnej, organizacyjnej, finansowej, terapeutycznej i społecznej oraz zapewnienie wsparcia we wszystkich sferach i na każdym etapie życia dla Bartłomieja chorego na Zespół Downa.

Równorzędnym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, cierpiących fizycznie lub umysłowo, przewlekle chorych, pokrzywdzonych przez los z uwzględnieniem potrzeb opiekunów, rodzeństwa i bliskich tych osób poprzez:
a. pomoc finansową oraz działania na rzecz w/w osób ułatwiające im dostęp do pomocy finansowej, rzeczowej, wyspecjalizowanej opieki medycznej, pomocy psychologicznej, rehabilitacji, edukacji,
b. działanie w zakresie pomocy społecznej i opiekuńczej celem zapewnienia godziwej egzystencji dla dzieci niepełnosprawnych,
c. upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej,
d. spełnianie dziecięcych marzeń,
e. działalność charytatywna, humanitarna i dobroczynna,
f. zbiórki publiczne finansowe i rzeczowe,
g. dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku,
h. dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
i. upowszechnianie wiedzy o Zespole Downa i o upośledzeniach umysłowych,
j. integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a. aukcje charytatywne i dobroczynne, zbiórki w celu zdobycia funduszy lub środków rzeczowych na organizowanie pomocy dzieciom, młodzieży i ich opiekunom,
b. fundowanie stypendiów edukacyjnych, socjalnych, rehabilitacyjnych, zakup lekarstw dla osób z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
c. współpraca z wolontariatem w realizacji zadań związanych z dziećmi i młodzieżą,
d. raz do roku spełnianie dziecięcych marzeń poprzez paczki i upominki,
e. finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
f. zakup i przekazywanie przedmiotów codziennego użytku, w tym żywności, dla pokrzywdzonych dzieci,
g. wspieranie finansowe wypoczynku i turnusów rehabilitacyjnych,
h. przekazywanie środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu leczniczego lub aparatury medycznej,
i. prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi i pokrewnymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia,
j. pomoc społeczna, przekazywanie środków i przedmiotów codziennego użytku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób dla bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka zgodnymi ze standardami unii europejskiej,
k. wspieranie finansowe i rzeczowe osób w trudnej sytuacji życiowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.