• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Uczniowski Klub Sportowy "Chromik-Żary"
    KRS 0000400012

Misja
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej.
Klub swe cele realizuje przez:
a)organizowanie zajęć pozalekcyjnych w formie treningów koszykówki
b)organizowanie i uczestniczenie w obozach kondycyjno-sportowych oraz imprezach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych
c)popularyzację koszykówki wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin uczestnictwo
w rekreacji ruchowej oraz innych form mających wpływ na doskonalenie uzdolnień sprawności dzieci i młodzieży jak również krzewienie wiedzy i zwyczajów w tym zakresie
d)przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole takimi jak: chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz wychowanie w duchu sportowej rywalizacji, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu
e)pozyskiwanie środków koniecznych do realizacji postawionych celów
f)współpracę i wymianę doświadczeń z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych cechach działania na terenie kraju i poza granicami
g)prowadzenie działalności mającej na celu integrację członków Klubu poprzez aktywność rekreacyjną i towarzyską
h)inne działania realizujące cele statutowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.