• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu
    KRS 0000402714

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego z ponad 90-letnim pionierskim dorobkiem w zakresie pedagogiki społecznej i opiekuńczej. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz odpowiedzialnych za nie osób.

W czasie swojej długoletniej działalności zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy dziecko. Wspomagaliśmy i wspomagamy jego rozwój. Pomagaliśmy i pomagamy dzieciom i młodzieży, zarówno tym zdrowym jak i niepełnosprawnym, z rodzin pełnych, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, a także tym pozbawionym rodziny.

Pomoc dziecku jest działalnością ponadczasową, a jego szczęśliwe dzieciństwo powinno być sprawą nas - dorosłych.

Osoby działające w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci mają "otwarte serca" i zapraszają do powiększenia tego grona wszystkich, którym los dziecka nie jest obojętny.

Towarzystwo prowadzi działalność w oparciu o zasady:
- równości szans wszystkich dzieci w dostępie do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury,
- zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych dziecka,
- sprawiedliwego, równego traktowania i poszanowania podmiotowości i godności dziecka,
- tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów,
- integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych,
- działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jako samodzielna terenowa jednostka organizacyjna - Zarząd Wojewódzki działała na terenie byłego województwa sieradzkiego w latach 1975-1998, obecnie zaś od stycznia 1999 roku jako Zarząd Oddziału Powiatowego TPD w Sieradzu.

Towarzystwo pomaga rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci. Posiada w tej działalności liczący się dorobek.

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo. Swoje cele Towarzystwo osiąga poprzez:
- współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu
- promocje i organizacje społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny, za ich zgodą, przed: szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych prawem
- udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę
- organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację
- pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność statutową Towarzystwa, prowadzenie działalności charytatywnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.