• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Drohiczyn Organizacja Pożytku Publicznego
    KRS 0000442509

Misja
Szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki o miłosierdziu chrześcijańskim. Nasze cele to: ożywianie ducha czynnej miłości bliźniego, formowanie działaczy i pracowników chrytatywnych, opracowywanie programów działalności charytatywnej w Diecezji, współpraca ze wszystkimi oranizacjami i instytucjami niosącymi czynną pomoc potrzebującym.

Prowadzone działania
Organizowanie pomocy doraźnej dla osób fizycznych i instytucji diecezjalnych (zapomogi, opieka nad chorymi i samotnymi osobami starszymi). Organizowanie kolonii dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, a także niepełnosprawnych.Wsparcie w trudnej sytuacji w wypadkach losowych, refundacja lecenia, paczki świąteczne. Prowadzenie świetlic dla biednych dzieci, dożywianie ubogich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.