• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Komandoria Zagłębiowska Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława w Będzinie
    KRS 0000512589

Order św. Stanisława ustanowiony 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym samym dniu ogłoszono statut orderu, zawierający dwanaście artykułów, w których m. in. ustalono wygląd orderu, gwiazdy i wstęgi oraz jego dewizę Praemiando Incitat (Nagradzając zachęca). W statucie król wyjaśnił, iż celem ustanowienia orderu jest "aby cnota pobożnych i Ojczyźnie zasłużonych ludzi Nam dobrze zalecona, sprawiedliwy najprzód wzgląd znajdowała, a po tym Ich także zasługi jakowym publicznym łaski Naszej Królewskiej zaszczytem ozdobione były; I żeby się przez takowy sposób wszyscy do chwalebnego w dobrym naśladowania i do najcelniejszych dla Rzeczpospolitej i ku Nam czynności zachęcali...".
Po wszelkich perypetiach Order św. Stanisława reaktywowano w 1979r. Siedzibą Orderu jest miejsce gdzie został ustanowiony, a mianowicie Łazienki Królewskie w Warszawie. Terenowym oddziałem jest Komandoria i jedna z wielu jest Komandoria Zagłębiowska z siedzibą w Będzinie która rozpoczęła działalność statutową w 1997r.Jej założycielem był Henryk Bebak Komandoria zgodnie ze swoim powołaniem, miała prowadzić i prowadziła do pewnego czasu szeroko zakrojoną działalność dobroczynną, opiekuńczą, charytatywną. Przede wszystkim służyła dzieciom z najbiedniejszych rodzin oraz tym, które zostały poszkodowane przez los.

Po pewnym czasie Komandoria przeżyła swego rodzaju kryzys, skutkiem czego w roku 2001 została wyprowadzona z Będzina. Okazało się bowiem, że nie wszyscy jej członkowie nie w pełni zrozumieli, że posiadanie ustanowionego przez Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Orderu św. Stanisława nie jest formą jakieś nagrody za zasługi dla Dam i Kawalerów tego Orderu, lecz sygnałem zachęty do podejmowania szczytnych zadań w służbie narodu, ludzkości, oraz poszczególnego człowieka w potrzebie.

Wiele osób należących do dawnej Komandorii jak i tych które ostatnio otrzymały w warszawskich Łazienkach Królewskich, siedzibie Kapituły Narodowej, ordery czyniło usilne starania, by Komandoria Zagłębiowska została wskrzeszona z siedzibą w Będzinie. Zadań organizacyjnych w tym zakresie ponownie podjął się Henryk Bebak mający najwyższą rangę w Stowarzyszeniu w naszym regionie. W 2007 roku minęło trzynaście lat od czasu, gdy w Zagłębiu Dąbrowskim rozpoczęła działalność Komandoria Orderu Świętego Stanisława. Trudno było w dalszy ciągu akceptować bierność. 7 grudnia 2007 roku na spotkaniu w Będzinie w obecności licznej grupy osób zapadła jednomyślna decyzja o ponownym powołaniu do życia Komandorii Zagłębiowskiej. W dniu 2 lutego 2008 roku w salach reprezentacyjnych Hotelu „Cumulus” odbyło się Walne Zgromadzenie kandydatów założycieli. Na spotkaniu tym powołano Komandorię, oraz Zarząd, z Komandorem Henrykiem Bebak. Członkowie obecnie powołanej do życia struktury organizacyjnej w ostatnich latach – pracując niejako pojedynczo – opiekowali się młodzieżą. Działali i działają w Stowarzyszeniu Dzieciom Będzina, są obecni pośród emerytów, oraz zasłużonych Polsce kombatantów. Dawniej w minionych wiekach ludzie swoją wartość poświadczali czynami wojennymi i przelewaną krwią, uzyskiwali nawet status szlachecki: dzisiaj, w czasach pokoju swój format moralny – owo duchowe szlachectwo – fundują na gruncie czynnej służby na rzecz bliźnich. A potrzebujących psychicznego i materialnego wsparcia jest bardzo wielu. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście. Władze Kapituły Narodowej w Warszawie, jak i posłowie na Sejm RP.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.