• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000003058

Formularze PIT 2017/2018 dla Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub Abstynenta "Piątka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000003058.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działania Klubu jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny, oraz realizować zadania w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2. Udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
3. Działalności charytatywnej.
4. Ochrony i promocji zdrowia.
5. Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu.
6. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia.
7. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm etyczno – moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej.
10. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
11. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
12. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu.
13. Promocji i organizacji wolontariatu.

Prowadzone działania:
1. Organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
2. Organizacja działań związanych z przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii, w tym prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego oraz akcji edukacyjnej.