• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000005069

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000005069.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Uznając prawo każdej osoby do życia w czystym środowisku oraz w swoich działaniach, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, Stowarzyszenie wyznacza sobie misję wpływania na poprawę stanu środowiska naturalnego, ochrony przyrody i zdrowia człowieka dążąc do dominacji działań prewencyjnych nad innymi koniecznymi formami ochrony i ratowania środowiska. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem grup mających szczególnie trudną sytuację życiową i materialną (osoby bezrobotne, osoby mieszkające na terenach byłych gospodarstw PGR, osoby niepełnosprawne i wykluczone społecznie).

Stowarzyszenie określa sobie następujące cele:
1. Integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
2. Inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych.
3. Podnoszenie świadomości ekologicznej ludności.
4. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej.
5. Promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku.
6. Wspieranie i tworzenie ruchów ekologicznych.
7. Rozbudzanie tożsamości regionalnej.
8. Zwalczanie bezrobocia.
9. Rozwój lokalnej aktywności społecznej.
10. Działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
11. Promocja i wspieranie idei filantropii oraz pracy wolontarystycznej.
12. Wspieranie rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
13. Promocja i wspieranie edukacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Budowę lokalnych i pozalokalnych koalicji i partnerstw.
2. Edukację, w tym organizację konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń, wystaw.
3. Usługi szkoleniowo-doradcze.
4. Ogłaszanie konkursów o tematyce ekologicznej i innej, zgodnej z celami działalności.
5. Organizowanie i prowadzenie kolonii, obozów, biwaków i innych imprez turystycznych posiadających program edukacyjno-ekologiczny.
6. Koordynowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych i innych zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia.
7. Współudział w lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięciach ekologicznych i innych zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia.
8. Współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
9. Promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych.
10. Publikowanie własnych materiałów.
11. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
12. Inicjowanie, wspieranie i włączanie się w programy zajmujące się problematyką zatrudnienia i zwalczania bezrobocia.
13. Rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi, zwłaszcza ekologicznymi z krajów Unii Europejskiej oraz Państw mających przystąpić do Unii Europejskiej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.