• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000005496

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000005496.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest niezależną instytucją prowadzącą działalność na rzecz wyższej edukacji ekonomicznej i menedżerskiej w Polsce powołaną przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Działalność Fundacji ma służyć doskonaleniu jakości kształcenia tej edukacji w polskich szkołach wyższych, propagowaniu i wspieraniu jej najlepszych wzorców. Dzięki temu Fundacja przyczyniania się do podnoszenia kwalifikacji kadr dla polskiej gospodarki oraz podnoszeniu jakości wykształcenia całego społeczeństwa. Fundacja w swych działaniach kieruje się wyłącznie dobrem szkół wyższych oraz pożytkiem społecznym. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji polskiego społeczeństwa, promowanie wysokich jakościowo standardów nauczania, wspieranie współpracy naukowo-dydaktycznej jednostek prowadzących kształcenie na poziomie uczelni wyższych, inspirowanie i umacnianie związków nauki z praktyką gospodarczą.

Prowadzone działania
organizowanie i finansowanie konferencji oraz seminariów naukowych,
prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej,
monitoring i opiniowanie ofert naukowo-dydaktycznych jednostek kształcenia ekonomicznego,
tworzenie i finansowanie stypendiów,
organizowanie i finansowanie konkursów na prace naukowe,
organizowanie wymiany naukowo-dydaktycznej pomiędzy ośrodkami kształcenia ekonomicznego,
organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych na temat jakości nauczania,
opracowywanie wzorcowych programów nauczania,
tworzenie dla instytutcji edukacyjnych warunków wzajemnej uznawalności planów i programów nauczania,
prowadzenie list rankingowych instytucji edukacyjnych,
współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz innymi osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.