• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000008190

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Misericordia" w Zabrzu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000008190.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Stowarzyszenia
- Działalność polegająca na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej
- Działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych
- Działalność oświatowa prowadzona poprzez:
- Szkolnictwo dla osób dorosłych to jest dla osób, które nie są objęte obowiązkiem szkolnym,
- Szkolnictwo dla dzieci i młodzieży realizowane przez prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
- Kursy i szkolenia,
- Prowadzenie uniwersytetu powszechnego po nazwą "Uniwersytet Otwarty".

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
- Działalność charytatywną,
- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych
- Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w szczególności przy wykorzystaniu możliwości przekwalifikowania zawodowego tych osób i poszerzenia przez nich swojej wiedzy,
- Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zainteresowanych współpracą w ramach realizacji działań zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia
- Naukę, edukację, oświatę i wychowanie w tym kształtowanie społeczeństwa informacyjnego,
- Działania na rzecz integracji europejskiej, także przy wykorzystaniu możliwości informacyjnych i edukacyjnych,
- Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- Promocję i organizację wolontariatu.

Z inicjatywy Stowarzyszenia działają:
- Szkoły dla dorosłych
- Uniwersytet Otwarty
- Biuro Porad Obywatelskich
- Akademia Dobrego Życia
- Lokalna Akademia Informatyczna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!