• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000010679

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Zatrudnieniu, Rehabilitacji i Rewalidacji "Integracja"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000010679.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Ochronę interesów i praw osób niepełnosprawnych, oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia. Reprezentowanie praw osób niepełnosprawnych i ich interesów wobec władz państwowych i samorządowych, organizacji społecznych, politycznych, podmiotów gospodarczych i zrzeszeń.
2. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Działania na rzecz rozwoju rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz edukacji w szczególności poprzez:
- świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych,
- organizację rehabilitacji społecznej,
- przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia pracy i poszukiwania pracy,
- organizację rehabilitacji ruchowej,
- konsultacje i doradztwo w rozwiązywaniu problemów życiowych,
- niesienie wszelkiej pomocy oświatowo – wychowawczej osobom niepełnosprawnym objętym działalnością Stowarzyszenia,
- niesienie pomocy prawnej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia,
- wspieranie wszelkich form integracji społecznej w szczególności integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością,
- dowóz osób niepełnosprawnych objętych działalnością Stowarzyszenia na zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne,
- świadczenie wszelkiej pomocy charytatywnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, objętym działalnością Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
5. Inicjowanie i tworzenie programów edukacyjnych i promowanie zdrowego stylu życia.
6. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
7. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
8. Zachęcanie osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności.
9. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej poprzez:
- pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację WTZ,
- pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych dla WTZ,
- organizację i wspieranie finansowania wycieczek, wypoczynku i spotkań integracyjnych,
- finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie rehabilitacji zawodowej,
- wspieranie działań i zadań Rady Programowej WTZ.
10. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.
11. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
12. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.
13. Utworzenie zakładu aktywności zawodowej jako formy działalności gospodarczej dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.
14. Prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!