• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000015352

Formularze PIT 2017/2018 dla Komitet Pomocy dla Zwierząt

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000015352.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Komitetu Pomocy dla Zwierząt jest:
a) działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania
b) kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt jako do dobra narodowego
c) ścisła współpraca ze Schroniskami Komunalnymi i nadzór nad ich prowadzeniem związany z przestrzeganiem ustawy o Ochronie Zwierząt.
d) wspieranie inicjatyw pro zwierzęcych oraz pomoc dla zwierząt bezdomnych będących pod opieką osób prywatnych.
e) prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Prowadzone działania:
1. Wykazywanie czynnej postawy przy zwalczaniu wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt w postaci działań bezpośrednich w ich obronie oraz niesienie im wszechstronnej pomocy, w tym interwencje na targach końskich.
2. Zapewnienie wszechstronnej opieki uratowanym zwierzętom, w tym; diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.
3. Kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do zwierząt poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu z uratowanymi zwierzętami.
4. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, z definicjami rozwojowymi poprzez organizowanie zajęć z uratowanymi końmi, także na terenie placówek oświatowych.
5. Podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
6. Resocjalizacja młodzieży poprzez pracę i opiekę nad zwierzętami w schroniskach.
7. Podejmowanie wszechstronnych działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt.
8. Rozpowszechnianie informacji na temat aktualnych warunków hodowli, handlu, transportu i uboju koni oraz innych zwierząt rzeźnych.
9. Wykupywanie koni przeznaczonych na rzeź, chorych, niezdolnych do pracy, maltretowanych.
10. Prowadzenie schronisk dla uratowanych i darowanych koni oraz innych zwierząt.
11. Organizowanie akcji propagandowych na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz wszelkich wydawnictw.
12. Prowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych na rzecz zwierząt poprzez organizowanie imprez kulturalnych, festynów, koncertów, wystaw, galerii, pokazów, konkursów oraz udział w tego typu imprezach organizowanych przez inne podmioty.
13. Współpraca z właściwymi organami ochrony prawnej, organami porządkowymi, samorządowymi, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym, Inspekcją Transportu Drogowego i in. W zakresie ścigania osób winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.
14. Zbieranie wszelkiej dokumentacji dowodowej, która po przekazaniu odpowiednim organom może pomóc w ukaraniu osób znęcających się nad zwierzętami oraz występowanie z wnioskiem o ukaranie osób przejawiających okrucieństwo wobec zwierząt.
15. Występowanie z inicjatywami do odpowiednich ciał ustawodawczych, władz państwowych i organów samorządowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących zwierząt i aktywne uczestnictwo tworzeniu odpowiednich aktów prawnych.
16. Udział w konferencjach, zjazdach naukowych, programach badawczych, zebraniach, audycjach radiowych i programach telewizyjnych poświęconych ochronie zwierząt oraz zagadnieniom w zakresie ekologii.
17. Współpraca z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się ochroną praw zwierząt i zwalczaniem wszelkich przejawów okrucieństwa wobec nich.
18. Współpraca z gminami, schroniskami, punktami przetrzymań w zakresie adopcji i pośrednictwa w adopcji zwierząt.