• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000020195

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000020195.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa Krzywa,
2) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) wspieranie działania szkoły na zasadach prawem przewidzianych;
2) prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;
3) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
4) organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
5) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;
6) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
7) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa Krzywa;
8) wspieranie rozwoju gospodarczego sołectwa Krzywa;
9) popularyzację rolnictwa ekologicznego;
10) ochronę przyrody i krajobrazu;
11) tworzenie nowych miejsc pracy;
12) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
13) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
14) organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej i kasy ubezpieczeń wzajemnych;
15) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;
16) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
17) prowadzenie działalności wydawniczej;
18) wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego;
19) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.