• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000022836

Formularze PIT 2017/2018 dla Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000022836.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, kierując się chrześcijańską zasadą pomocy bliźniemu, ma na celu niesienie mieszkańcom miasta Radomia będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej w zaspakajaniu potrzeb, a także kształtowanie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, szczególnie rodziny, poprzez właściwe podejmowanie idei miłosierdzia, wzajemności, pracy i pokoju.

Prowadzone działania:
1) Działania edukacyjne - organizacje pozarządowe, wolontariusze, bezrobotni, pielęgniarki, pracownicy pomocy społecznej.
2) Pomoc finansowa, rzeczowa, żywnościowa - rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji.
3) Pomoc instytucjonalna - domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo - wychowawcze, organizacje pozarządowe.
4) Prowadzenie świetlicy środowiskowej - dzieci i młodzież zagrożona zjawiskiem patologii społecznej.
5) Organizacja wypoczynku - dzieci i młodzież zagrożona zjawiskami patologii społecznej.
6) Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji - organizacje pozarządowe, obywatele.
7) Organizowanie zbiórek żywności - osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
8) Promocja wolontariatu - wolontariusze, organizacje pozarządowe, instytucje.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!