• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000029085

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000029085.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy materialnej i duchowej wszystkim, którzy pomocy potrzebują.
a)działalność statutowa nieodpłatna:
1)prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej w zakresie:
a)prowadzenia jadłodajni dla ubogich,
b)udzielania pomocy rzeczowej i finansowej dla ludzi ubogich, dotkniętych wypadkami losowymi, bezdomnych, bezrobotnych oraz dla rodzin wielodzietnych,
c)udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek, obozów, półkolonii i kolonii,
2)prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich,
3)podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy, a także działania na rzecz ochrony praw kobiet,
4)prowadzenie ośrodka poradnictwa, szkoleń zawodowych i społecznych, aktywizacji bezrobotnych i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy,
5)inicjowanie i organizowanie działalności młodzieżowej, w tym:
a)w zakresie współpracy międzynarodowej,
b)w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,
c)zajęć szkoleniowych oraz imprez edukacyjnych i formacyjnych,
d)organizowania imprez i akcji proekologicznych,
6)prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie:
a)rehabilitacji,
b)sportu, rekreacji i wypoczynku,
c)realizowania programów edukacyjnych,
7)prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologią społeczną, w szczególności alkoholizmem i narkomanią,
8)inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie imprez międzynarodowych w zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywnej, pomocowej i społecznej,
9)prowadzenie ośrodka prognoz i analiz zjawisk i procesów społecznych, w tym:
a)działalności obywatelskiej, w tym działalności publicznej w zakresie informacji edukacyjnej i ostrzegawczej, a także upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
b)współpracy ze środkami masowego przekazu,
c)działalności wydawniczej,
10)prowadzenie zbiórek rzeczowych i środków pieniężnych, przyjmowanie darowizn pieniężnych, rzeczowych i majątkowych,
11)tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności podstawowej,
12)prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,
13)prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych,
14)organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, tak w kraju jak i za granicą,
15)prowadzenie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
16)podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
oraz na rzecz rozwoje przedsiębiorczości (...).

b)działalność statutowa odpłatna”

1)(...) c) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. (...) organizowanie wypoczynku, w tym (...) obozów (...) i kolonii

Prowadzone działania
- Dwie jadłodajnie dla ubogich.
- Dwa schroniska dla bezdomnych.
- Sekcja Transportu.
- Dział Pomocy Rzeczowej.
- Regionalny Bank Żywności.
- 16 świetlic środowiskowych dla ok. 500 dzieci, głównie z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo.
- Ośrodek Kolonijny Sportowo-Wypoczynkowy (300 miejsc na jednym turnusie).
- Ośrodek Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.
- Centrum Edukacji i Pomocy Bezrobotnym.
- Regionalny Ośrodek Społeczno-Zawodowy i Obywatelski.