• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000031654

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000031654.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Przedmiotem działalności Towarzystwa jest wdrażanie i rozwijanie opieki i leczenia paliatywnego u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową i innych chorych w terminalnym okresie choroby, reprezentowanie osób, które zajmują się opieką paliatywną, szerzenie i rozwijanie zasad i standardów tej opieki.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej organizując koncerty, wystawy, prelekcje, spotkania, festyny itp.
2. kształcenie w dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej, leczenia bólu, obrzęku limfatycznego i innych objawów przewlekłych, postępujących schorzeń o niekorzystnym rokowaniu.
3. popieranie badań naukowych i badawczo rozwojowych w dziedzinach mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej
4. organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów i innych osób sprawujących opiekę paliatywną i długoterminową oraz osób przygotowujących się do sprawowanie opieki nad chorymi i rodzin chorych, w tym także podejmowanie działań mających na celu stwarzanie warunków dla prowadzenia takiej działalności.
5. organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą.
6. działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, edukacyjnych i literatury ( na różnych nośnikach) z różnych dziedzin nauki mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej
7. Budowanie, rozbudowywanie istniejących zakładów opieki zdrowotnej przeznaczonych dla chorych objętych opieką paliatywną lub długoterminową, pomoc organizacyjną i finansową w uruchamianiu, wyposażaniu oraz funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, poradni, sal rehabilitacyjnych i innych w zależności od potrzeb opieki paliatywnej.”
8. organizowanie i finansowanie innych form opieki nad chorymi wymagającymi postępowania objawowego i leczenia paliatywnego, w tym działania mające na celu zapewnienie chorym stosownej do potrzeb opieki lekarskiej, pielęgniarskiej rehabilitacji, terapii, pomocy psychosocjalnej, duchowej i wolontaryjnej.
9. pomoc w funkcjonowaniu i wyposażaniu Hospicjum Palium.
popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone osoby i zespoły.
10. zaopatrywanie chorych w potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz w materiały i środki konieczne w prawidłowej opiece nad chorymi i służące poprawie jakości życia chorych;
11. organizowanie, wyposażanie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pomocnego w sprawowaniu właściwej opieki domowej nad chorymi;
12. organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych z różnych dziedzin mających zastosowanie w opiece paliatywnej dla chorych, ich rodzin, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, terapeutów, psychologów, pracowników socjalnych i innych;
13. nabór i szkolenie wolontariuszy;
14. pomoc w urzeczywistnianiu poprawy jakości życia chorych i ich rodzin, w tym także pomoc finansowa, informowanie o prawach i uprawnieniach, specjalistyczne poradnictwo, wsparcie i pomoc socjalną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!