• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000033774

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000033774.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Stowarzyszenia: prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności zgodnie z tradycją narodową, sytuacją społeczną i kościelną kraju, kształtowanie postaw chrześcijańskich zgodnie ze społeczną nauką Kościoła, kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie i wspieranie swojego regionu i miasta jako "małej ojczyzny", współpraca z organami samorządowymi i administracji państwowej przy realizacji zadań publicznych, prowadzenie działań mających wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- działalność charytatywna,
- tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych,
- podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych,
- ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działania w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, wypoczynku dla nich,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- działania w zakresie ekologii i ochrony przyrody,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami RK i innych o podobnym profilu,
- organizacja wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
- organizowanie odczytów, sympozjów, pielgrzymek
- promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzone działania:
- Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 200 dzieci.
- Prowadzenie Katolickiego Centrum Kultury "KOLPING".
- Prowadzenie Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego w Heluszu, miejscowości oddalonej ok. 30 km od Jarosławia.
- Coroczna organizacja pikników kulturalnych i sportowych "Z bliźnim na majówkę" dla społeczności lokalnej z udziałem osób samotnych, niepełnosprawnych i domów dziecka.
- Prowadzenie stałej wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży z Niemiec i Ukrainy.
- Cykliczne organizowanie obozów turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.
- Organizacja działań edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży w kawiarence "Barka", prowadzenie punktu informacyjnego z dyżurującym prawnikiem.
- Stała pomoc przy organizacji imprez muzycznych i prezentacji najnowszych nagrań, organizowanych przez Parafię Chrystusa Króla.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!