• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000035776

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej "Iskierka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000035776.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie to organizacja non-profit, której celem i wyłączną działalnością jest przywrócenie dziecka rodzinie poprzez:
1. Zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży;
2. Organizowanie wszechstronnej pomocy i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych;
3. Zapewnienie pomocy rodzicom, mającym poważne trudności w wychowaniu i opiece nad dziećmi i młodzieżą;
4. Wspieranie i podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz dziecka i jego rodziny.

Do zadań Stowarzyszenia należy:
1. Tworzenie i realizacja programów adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w tym ubogich, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uzależnieniami potrzebujących wsparcia;
2. Zakładanie, prowadzenie i wspieranie placówek opiekuńczo - wychowawczych;
3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży;
4. Organizacja pomocy dzieciom i młodzieży w nauce;
5. Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. Pomoc materialna i rzeczowa dzieciom i ich rodzinom;
6. Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych;
7. Poradnictwo, mediacje rodzinne, wspieranie rodziny we właściwym wypełnianiu ról opiekuńczych i wychowawczych, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną;
8. Organizacja pracy wolontariuszy wspierających dzieci i ich rodziny;
9. Wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;
10. Wspieranie, podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz dziecka i jego rodziny;
11. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi młodzieżowymi, politycznymi, zawodowymi;
12. Propagowanie działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu;
13. Wspieranie Koła Byłych Wychowanków przy Zespole Ognisk Wychowawczych we Wrocławiu;
14. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia, prowadzenie działalności integrującej członków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!